Dekontaminačné práce

Dekontaminačné práce

Spoločnosť má oprávnenie na vykonávanie dekontaminačných prác. Na základe odborných a praktických skúseností z vykonaných dekontaminačných prác pre Slovenské elektrárne, a.s. (EBO, JE A-1, V-1 a V-2) sú pracovníci firmy ROBO Piešťany, a.s. schopní vykonávať špeciálne práce pre jadrové elektrárne. Všetci absolvovali výcvik na požiarnych trenažéroch, sú trénovaní na práce vo veľmi náročných podmienkach a v prostredí s ionizačným žiarením s použitím dýchacích prístrojov a špeciálnych ochranných oblekov. Dekontaminačné práce sa vykonávajú v úzkej spolupráci s odbornými pracovníkmi jadrových elektrární. Pri realizácii prác sa postupuje podľa technologických postupov schválených Úradom jadrového dozoru za neustáleho vyhodnocovania bezpečnosti a účinnosti vykonávaných prác.

Rozsah prác:

  • dekontaminačné práce na zamorených povrchoch stavebných a technologických častí jadrových elektrární,
  • dekontaminačné práce po vykonaní opráv zariadení,
  • dekontaminačné práce po havárii alebo poškodení zariadení,
  • spolupráca pri likvidácii havárií.