Nakladanie s nebezpečným odpadom

Nakladanie s nebezpečným odpadom

RAO

 • nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi vznikajúcimi pri čistení a dekontaminácii stavebných častí a konštrukcií vonkajších povrchov technologických častí zariadení a podporných systémov v rozsahu zberu a triedenia rádioaktívneho odpadu,
 • fragmentácia nebezpečného odpadu, príprava nebezpečného odpadu na transport pre uloženie na skládku.
    
   

AZBEST

V zmysle oprávnenia spoločnosti na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu s vnútornými priestormi spoločnosť zneškodňuje azbest ako nebezpečnú látku mokrou cestou, t.j. pred demontážou je azbest stabilizovaný špeciálnym nástrekom, následne je odstránený a dopravený na skládku nebezpečného odpadu.

   

INÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

 • odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky,
 • odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky,
 • iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel,
 • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami,
 • kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob,
 • absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami.