ROBO Piešťany, a.s. je inžinierska, projekčná a dodávateľská spoločnosť s viac ako 20-ročnou históriou. Realizuje technickú prípravu, vypracovanie projektov, stavebno-montážne práce a dodávky technologických zariadení s prioritnou orientáciou na jadrovú energetiku. Spoločnosť ďalej pre jadrové elektrárne vykonáva špecializované činnosti, ako napr. dekontaminačné práce, práce s nebezpečným odpadom a údržbové práce.

 

Dôsledná technická príprava je zárukou včasnej a úspešnej realizácie prác a dodávok a dosahovania prvotriednej kvality poskytovaných služieb. Spoločnosť ROBO Piešťany, a.s. je neustále v procese vývoja a napredovania, jej pracovné činnosti sa v priebehu rokov rozširujú v objeme, kvalite i sortimente. V náročných podmienkach realizujeme nasledovné práce a činnosti:

Ponuka produktov a služieb


Naše poskytované práce a služby sú charakterizované vysokou odbornou náročnosťou: 

  • Projektovanie stavieb a inžiniering
  • Poradenstvo a konzultačné služby
  • Stavebno-montážne práce
  • Dekontaminačné a demontážne práce
  • Nakladanie s nebezpečným odpadom
  • Antikorózne a protipožiarne nátery
  • Priemyselné čistenie


Vďaka mnohoročným  skúsenostiam s plnením náročných úloh v jadrovej energetike, spoločnosť nachádza uplatnenie aj v ostatných oblastiach priemyslu. Kvalitu poskytovaných produktov a služieb zvyšujeme používaním najmodernejších vstupných a technologických postupov, používaním vhodných a udržiavaných technických zariadení, adekvátnych pracovných podmienok a prostredia, zabezpečovaním súladu s právnymi predpismi a smernicami zákazníka a prípravou príslušných záznamov o vyhotovovaní produktu.