Antikorózne a protipožiarne nátery

Spoločnosť ROBO Piešťany, a.s. realizuje antikorózne a protipožiarne ochranné nátery optimálnym technologickým postupom podľa konkrétnych požiadaviek objednávateľa a podľa požiadaviek inšpektora FROSIO III. stupňa. Komplexná ponuka antikoróznych a protipožiarnych ochranných náterov technologických zariadení, potrubí a stavebných častí zahŕňa:

 

 

  • čistenie a úpravu povrchov pred aplikáciou náterových systémov použitím špeciálnych zariadení, priemyselných vysávačov, vysokotlakových čistiacich strojov, tryskacích zariadení na odstraňovanie zvetraných a nesúdržných častí pôvodných náterov a čistenie povrchov od skorodovaných vrstiev až na kovovo čistý povrch,
  • chemickú úpravu sanovaných povrchov materiálmi zabraňujúcimi procesu korózie,
  • vodo-nepriepustné nástreky betónových bazénov a nádrží vrátane sanačných technológií priesakov,
  • opravy povrchov pred vykonaním náteru pri náteroch technologických zariadení, opravy povrchov opravným tmelom, opravy omietok, fasád a stavebných konštrukcií a, ak si to vyžaduje technologický postup, penetráciu povrchov,
  • antikorózne podkladové nátery povrchov konštrukcií, potrubí a zariadení.

Po dohode so zákazníkom je stanovený optimálny spôsob antikoróznej ochrany odporučený firmou na základe skúseností s jednotlivými technológiami. Pre vrchné ochranné nátery, podobne ako pre podkladové nátery, je vopred dohodnutý optimálny technologický postup, pričom podľa požiadavky objednávateľa firma vypracuje aj architektonické farebné riešenie a materiálovo zabezpečí i špeciálne náterové hmoty vhodné pre rôzne typy prostredia.
Okrem poradenskej a konzultačnej činnosti firma realizuje aj nezávislú kontrolnú činnosť a dozor nad aplikáciami rôznych náterových systémov prostredníctvom vyškolených inšpektorov náterových systémov (FROSIO level III).

Rozsah prác:

  • návrh náterového systému,
  • realizácia náterového systému,
  • kontrola kvality náterových systémov.