Dekontaminačné a demontážne práce

Dekontaminačné práce

Spoločnosť má oprávnenie na vykonávanie dekontaminačných prác. Na základe odborných a praktických skúseností z vykonaných dekontaminačných prác pre Slovenské elektrárne, a.s. a JAVYS, a.s. (EBO, JE A-1, V-1 a V-2) sú pracovníci firmy ROBO Piešťany, a.s. schopní vykonávať špeciálne práce pre jadrové elektrárne. Všetci absolvovali výcvik na požiarnych trenažéroch, sú trénovaní na práce vo veľmi náročných podmienkach a v prostredí s ionizačným žiarením s použitím dýchacích prístrojov a špeciálnych ochranných oblekov. Dekontaminačné práce sa vykonávajú v úzkej spolupráci s odbornými pracovníkmi jadrových elektrární. Pri realizácii prác sa postupuje podľa technologických postupov schválených Úradom jadrového dozoru SR a Úradom verejného zdravotníctva SR za neustáleho vyhodnocovania bezpečnosti a účinnosti vykonávaných prác.

Rozsah dekontaminačných prác:

  • dekontaminačné práce kontaminovaných povrchov stavebných a technologických častí jadrových elektrární, pričom výber dekontaminačnej metódy zohľadňuje faktory efektívnosti danej metódy (abrazívne otryskávacie metódy, aplikácie snímateľných gélov, brúsenie / oškrabávanie povrchov diaľkovo ovládaným strojom BROKK)
  • dekontaminačné práce po vykonaní opráv zariadení,
  • dekontaminačné práce po havárii alebo poškodení zariadení,
  • spolupráca pri likvidácii havárií.

Spoločnosť má bohaté skúsenosti s vykonávaním demontážnych prác rôzneho charakteru, ktoré boli realizované v náročnom prostredí jadrových elektrární, pričom bola prvoradá pozornosť venovaná bezpečným pracovným postupom.

Rozsah demontážnych prác:

  • Demontáž izolácií vrátane zneškodnenia azbestových materiálov,
  • Demontáž a fragmentácia technologických systémov (nádrže, potrubia),
  • Demontáž a demolácia pomocných systémov stavebných konštrukcií vrátane zneškodnenia azbestových nebezpečných materiálov,
  • Demontáž a fragmentácia oceľových a železobetónových veľkorozmerných komponentov (poklopy, prstence, potrubia) diamantovým lanom,
  • Demontáž a demolácia železobetónových konštrukcií diaľkovo ovládaným strojom BROKK.