Nakladanie s nebezpečným odpadom

Nakladanie s nebezpečným odpadom

RAO

  • nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi vznikajúcimi pri demontáži, čistení a dekontaminácii stavebných častí a konštrukcií vonkajších povrchov technologických častí zariadení a podporných systémov v rozsahu fragmentácie, zberu a triedenia rádioaktívneho odpadu,

AZBEST

V zmysle oprávnenia spoločnosti na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu s vnútornými priestormi spoločnosť zneškodňuje azbest ako nebezpečnú látku mokrou cestou, t.j. pred demontážou je azbest stabilizovaný špeciálnym nástrekom, následne je odstránený a dopravený na skládku nebezpečného odpadu.

   

INÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

  • nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane prípravy nebezpečného odpadu na transport pre uloženie na skládku nebezpečného odpadu, ktoré sú ustanovené v Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z.),
  • odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky,
  • odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky,
  • iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel,
  • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami,
  • kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob,
  • absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami.