Projektovanie stavieb a inžiniering

Projektovanie stavieb a inžiniering

ROBO Piešťany, a.s. v rámci inžinierskej činnosti zabezpečuje všetky nevyhnutné úkony, projekty a dokumenty potrebné k podaniu žiadosti o stavebné povolenie, prípadne územné rozhodnutie.

Na požiadanie investora môže zabezpečiť výber zhotoviteľa, investorský dozor na stavbe, vrátane kontroly rozpočtových nákladov stavby a prípravy stavby na kolaudáciu.

Rozsah prác:

  • projektové práce, predprojektové prípravné práce, návrh technologických postupov, plány BOZP, OPP, posudzovanie rizík, komunikácia s úradmi, spracovávanie tepelno–technických posudkov stavebných objektov, zabezpečenie spracovania a vydania certifikátu o ich energetickej hospodárnosti, energetický audit, príprava ponúk do verejných súťaží, vedenie a kontrola zákaziek pre klientov,
  • výkon stavbyvedúceho a investorského dozoru na stavbe.
  • výkon činnosti koordinátora bezpečnosti

V oblasti "zelených projektov", akým je napr. zatepľovanie budov, spoločnosť poskytuje komplexné služby nielen pri realizácii, ale aj pri zabezpečení žiadosti o štátny príspevok na realizáciu spomínaných zelených projektov.