Ciele a vízia spoločnosti

Cieľ našej spoločnosti spočíva v poskytovaní optimálnych technických a ekonomických riešení. Tieto sú našim zákazníkom zabezpečované prostredníctvom tímu vysokokvalifikovaných odborníkov, prostredníctvom ich dlhoročných odborných skúseností ako aj profesionálneho prístupu k problémom. Uvedené skutočnosti tvoria podstatu pre napĺňanie dlhodobých cieľov spoločnosti, ako sú:

  • dosiahnutie maximálnej spokojnosti našich zákazníkov,
  • docielenie kľúčovej pozície medzi spoločnosťami zabezpečujúcimi vysokošpecializované práce a dodávky pre jadrovú energetiku,
  • zlepšenie technicko-ekonomických ukazovateľov výrobnej činnosti spoločnosti,
  • prehĺbenie orientácie spoločnosti na práce a zákazky so stále vyššou pridanou hodnotou,
  • zvyšovanie dôveryhodnosti, dobrého mena spoločnosti vo všetkých oblastiach,
  • zlepšenie organizačno-technických podmienok riadenia.

Základná vízia  spoločnosti ROBO Piešťany, a.s. je STAŤ SA PRE NAŠICH SÚČASNÝCH ALE I NOVÝCH ZÁKAZNÍKOV FIRMOU PRVEJ VOĽBY.