Spoločnosť ROBO Piešťany, a.s. sa riadi svojim etickým kódexom. Etický kódex predstavuje morálne pravidlá a požiadavky prijaté spoločnosťou, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť jej podnikateľskej činnosti a podľa ktorých sa riadi celá spoločnosť s ohľadom na interné i externé prostredie.

   

Etický kódex spoločnosti:

  • určuje základné pravidlá a postupy pre prácu a správanie sa všetkých zamestnancov,
  • odmieta obťažovanie, diskrimináciu alebo porušovanie pravidiel rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí,
  • stanovuje obchodné postupy,
  • podporuje dodržiavanie pravidiel čestnosti v obchodnej súťaži, dodržiavanie zákonov s nulovou toleranciou korupcie,
  • zaväzuje spoločnosť vytvárať bezpečné pracoviská bez pracovných úrazov a starostlivo dbá o ochranu životného prostredia.