Referencie

Spoločnosť ROBO Piešťany, a.s. počas svojho pôsobenia úspešne realizovala množstvo projektov predovšetkým v oblasti energetiky v priestore JE-EBO pri údržbe, bežných opravách, generálnych opravách a pri vyraďovaní blokov A1 a V1 jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a v oblasti priemyselných stavieb.

Energetika

 
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

 • demontáž veľkorozmerných častí reaktorov,
 • demontáž systémov budovy pomocných prevádzok,
 • demolácia chladiacich veží JE V1,
 • dekontaminácia primárneho okruhu,
 • dekontaminácia bazénov skladovania a ďalších kontaminovaných nádrží JE V1,
 • jednotný počítačový systém pre logistiku vyraďovania,
 • demontáž zariadení strojovne JE V1,
 • demontáž izolácií strojovne JE V1,
 • demontáž systémov elektrického napájania,
 • úprava skladovacích priestorov,
 • dodávka transportných a obalových prostriedkov (sudy, kovové palety, vrecia a fólie, kontajnery, ...) potrebných pre vyraďovanie JE V1,
 • dodávka  tovarov na prevádzku spracovania RAO (cement zmesový, kamenivo s vysokým obsahom oxidu kremičitého),

 • špeciálne čistiace služby, čistiace služby vykonávané metódou priemyselného horolezectva,
 • fragmentácia a triedenie rádioaktívneho odpadu a obslužné práce na jednotlivých strojoch pri triedení a fragmentovaní,
 • výškové opravy metódou priemyselného horolezectva, stavebné opravy, opravy omietok, malieb a náterov,
 • triedenie a fragmentovanie rádioaktívneho odpadu a jeho príprava na uvoľňovanie do životného prostredia,
 • meranie účinnosti aerosolových a jódových filtrov vzduchotechnických zariadení primárneho okruhu JE V1,
 • demontáž izolácií strojovne JE V1 (BIDSF projekt D1.1),
 • projekt a rekonštrukcia mobilných prístrojov radiačnej kontroly,
 • vyhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie "Inovácia monitorov RKBSC",
 • vyhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie "Meranie hmotnostnej aktivity hygienických slučiek",
 • čistenie vodojemov pitnej vody JE V1, JE V2,
 • odstránenie, zber a likvidácia nečistôt z roštov a z dna BSVP JE V1,
 • vyčistenie vnútroreaktorových častí a tlakovej nádoby reaktora odčerpaním vysoko kontaminovaných častíc, nánosov a kalov po vyvezení paliva a separovanie vzniknutého RAO do tienených skladovacích obalov,
 • zvýšenie protipožiarnej odolnosti medziskladu vyhoretého paliva Bohunice,

Slovenské elektrárne, a.s.

 • stavebné úpravy a úpravy elektroinštalácie,
 • špeciálne a priemyselné čistenie, špeciálne čistenie vykonávané metódou priemyselného horolezectva, zvýšenie seizmickej odolnosti stavieb jadrovej elektrárne,
 • oprava podlahy v kontrolovanom pásme, oprava konštrukcií technologických stavebných objektov jadrovej elektrárne, 
 • oprava náterov v technologických stavebných objektoch jadrovej elektrárne, oprava náterov, murárske, tesárske, vodárske práce na technologických zariadeniach a objektoch v jadrovej elektrárni počas prevádzky a odstávky,
 • demontáž a montáž stropnej konštrukcie stavebných objektov jadrovej elektrárne, búracie práce železobetónových konštrukcií s odvozom stavebnej sutiny na skládku,
 • dekontaminácia reaktorovej sály A1, špeciálne čistenie jímok a nádrží, 
 • korektívna oprava náterov oblicovky v kontrolovanom pásme a v hermetickej zóne,
 • oprava náteru stien hermetických priestorov JE V2 SE-EBO,
 • čistenie a separácia kalov v barbotážnych žľaboch EBO V2,

VUJE a.s. Trnava

 • vyradenie (likvidácia) 30 ks zásobníkov podľa schváleného technologického postupu likvidácie,
 • úprava kontaminovaných zemín a betónovej sutiny - stavebné úpravy,
 • podporné práce pri realizácii inšpekčného stendu pre monitorovanie vyhoreného jadrového paliva,
 • spracovanie a úprava kalov z technológií jadrovej elektrárne, z bazéna DS a zberných šácht,

 
VÚEZ, a.s. Levice

 • výkon prác vo výškach horolezeckou technikou - montáž meracích terčíkov a vyhľadávanie netesností,
 • výkon prác vo výškach horolezeckou technikou - montáž na VE Gabčíkovo,
     
   

EZ - ELEKTROSYSTÉMY Trading, s.r.o.

 • výškové práce na chladiacich vežiach JE V2,
       
   

AMEC Nuclear Slovakia s.r.o.

 • úprava podlahy strojovne JE V1,
 • lešenárske práce,

 • odber vzoriek zo šachty reaktora I. a II. bloku JE V1 diamantovým vŕtaním,

   

STABIL, spol. s r.o.

 • diamantové jadrové vŕtanie betónovej steny v Jaslovských Bohuniciach,
    
   

STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ RAVING, a.s.

 • kompletná rekonštrukcia dozorne radiačnej kontroly EBO V1,
   
   

VF, s.r.o.

 • systém monitorovania vypúšťania odpadových vôd do Manivieru,
   

CHESTREAL a.s.

 • nátery oblicoviek technológií jadrovej elektrárne

ČEZ, a.s.

 • obnova náterov technológií elektrárne Počerady.

 
 
 
 

 
  
   
 
   
 
 
 

Priemysel

ZTS INMART a.s.

 • stavebné úpravy, stavebné prípravy pre montáž technológií,

PPA ENERGO s.r.o.

 • montáž bleskozvodu komína, montáž elektroinštalácie a osvetlenia komína,

 
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.

 • rekonštrukčné stavebné práce, priemyselné čistenie vo výrobe,

Energomont s.r.o.

 • zvyšovanie seizmickej odolnosti obvodových plášťov,

Chirana - Dental, s.r.o.

 • priemyselné čistenie výrobných priestorov, rekonštrukčné stavebné práce,

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 • diagnostika betónových konštrukcií,

VACUUMSCHMELZE, s.r.o.

 • priemyselné vyčistenie stien a konštrukcií haly,

 Mesto Piešťany

 • rekonštrukcia prístrešku hudobného pavilóna, rekonštrukcia terasy umeleckej školy, rekonštrukcia telocvične,

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

 • čistenie povrchu stien a stropov liečebných hotelov, sanácia strechy hotela Slovan, rekonštrukcia kuchyne hotela Grand,

ENERGOCLIMA spol. s r.o.

 • vŕtanie otvorov do železobetónových konštrukcií diamantovou technikou, antikorózne nátery stavebných konštrukcií a technologických zariadení,

 SLOVRIA SLOVAKIA, a.s.

 • zvyšovanie seizmickej odolnosti obvodových plášťov,

Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava

 • údržba a antikorózny náter meteo stožiara,

VÚB Trnava

 • kompletné čistenie preskleného obvodového plášťa budovy banky,

EKOM s.r.o.

 • čistenie montážnej haly, lisovne a vysávanie lakovne.