Integrovaný systém riadenia

Spoločnosť ROBO Piešťany, a.s. má zavedený certifikovaný Integrovaný systém riadenia, ktorý podlieha priebežnej kontrole a pravidelnému dohľadu zo strany certifikačnej organizácie SGS Slovakia spol. s r.o.. Integrovaný systém je zavedený do interných smerníc spoločnosti, do technicko-kvalitatívnych podmienok, do každej činnosti, ktorú spoločnosť vykonáva a tým pomáha k neustálemu napredovaniu v kvalite a produktivite práce. Naša spoločnosť poskytuje kvalitné služby s maximálnou mierou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s minimálnym dopadom na životné prostredie a v súlade s platnými právnymi a používanými predpismi a normami.

Spoločnosť je tiež držiteľom:

POTVRDENIA o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa vydaného Národným bezpečnostným úradom SR.  

OPRÁVNENIA na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu s vnútornými priestormi v zmysle zákona č 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov 

REGISTRÁCIE v zmysle zákona o odpadoch 79/2015